شاخص فلزات اساسی بورس

گروه فلزات اساسی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان