وبشهر - توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبشهر
نماد 30 رقمی توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
کد 5 رقمی نماد TSBE1
کد 12 رقمی نماد IRO1TSBE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
نام لاتین شرکت S*Behshahr Inv.
کد 4 رقمی شرکت TSBE
کد 12 رقمی شرکت IRO1TSBE0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی