وبشهر - توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ

زیرگروه تولید جو و ماءالشعیر

زیرگروه تولید خوراک آماده دام

زیرگروه تولید نشاسته و محصولات وابسته

زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه

زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی