بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بکهنوج
نماد 30 رقمی تولید برق ماهتاب کهنوج
کد 5 رقمی نماد KAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
نام لاتین شرکت Kahnooj Mahtab Pow
کد 4 رقمی شرکت KAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KAHZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق