بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج

زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم