بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم

زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم