بکاب - صنایع جوشکاب یزد

زیرگروه تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق

زیرگروه تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی