حفارس - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده