حفارس - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده [نمایش کندل ها]