تمحرکه - ماشین سازی نیرو محرکه

زیرگروه تولید اجاق، کوره و مشعل کوره

زیرگروه تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه

زیرگروه تولید سایر ماشین آلات عمومی

زیرگروه تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات

زیرگروه تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان