سفارود - کارخانه فارسیت درود

زیرگروه تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی