کایزد - فرانسوز یزد

زیرگروه تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی