سجام - مجتمع سیمان غرب آسیا

زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان