سخاش - سیمان خاش

زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان