شاخص قیمت 50 شرکت بزرگ بورس

گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

[نمایش کندل ها]

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

[نمایش کندل ها]

گروه خدمات فنی و مهندسی

[نمایش کندل ها]

گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

[نمایش کندل ها]

گروه ساخت محصولات فلزی

[نمایش کندل ها]

گروه سیمان، آهک و گچ

[نمایش کندل ها]

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

[نمایش کندل ها]

گروه مواد و محصولات دارویی

[نمایش کندل ها]