شاخص قیمت 50 شرکت بزرگ بورس

گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

گروه ساخت محصولات فلزی

گروه سیمان، آهک و گچ

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

گروه مواد و محصولات دارویی