شاخص 50 شرکت فعالتر بورس

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

گروه خودرو و ساخت قطعات