فسبزوار - پارس فولاد سبزوار

زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن