فلوله - لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه

زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن