شوینده - مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

زیرگروه تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی

زیرگروه تولید محصولات شیمیایی دیگر

زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود

زیرگروه تولید نخ های مصنوعی