زر - صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان