پتروممسنی - پتروشیمی ممسنی-پذیره نویسی

زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

زیرگروه تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی

زیرگروه تولید محصولات شیمیایی دیگر

زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه تولید نخ های مصنوعی