غدشت - دشت مرغاب

زیرگروه تولید جو و ماءالشعیر

زیرگروه تولید خوراک آماده دام

زیرگروه تولید نشاسته و محصولات وابسته

زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه

زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی