شاخص بازار اول بورس

گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه ساخت محصولات فلزی

گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

گروه کاشی و سرامیک

گروه مخابرات